CÔNG TY …………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…../……………

………….., ngày …. tháng …. năm ….

THÔNG BÁO

V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động 

Kính gửi: Ông/Bà .............................................

Căn cứ vào Hợp đồng lao động số ............................ được ký kết vào ngày …../…../….. giữa Công ty ...................... (sau đây gọi là “Công ty”) với Ông/Bà ............................. (sau đây gọi là "Người lao đông"), Công ty xin thông báo Hợp đồng lao động với Ông/Bà …………. sẽ hết hiệu lực kể từ ngày …./..…/…..

Lý do: .........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực, Người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại tài sản, tài liệu, hồ sơ, công việc đã và đang làm cho Bộ phận có nghĩa vụ tiếp nhận công việc của Công ty.
Đề nghị Ngừơi lao động tiếp nhận và thực hiện theo pháp luật và hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng
 

Nơi nhận:

-      Như trên;

-     Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và đóng dấu)

 

 

Họ và tên: ___________________________

Chức vụ:  ____________________________

 

 

 

………………COMPANY

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No.: …../…………..

 

                Date ……/……./……

NOTIFICATION

Re. Terminate of labor contract

Dear: Mr/Ms .....................................................

Pursuant to the labor contract No. ......................................  dated ....................  between  ............................... (hereinafter referred to as the “Company”) with Mr/Mrs ............ (hereinafter referred to as the “Employee”) , the Company hereby notices that the labor contract will expire since  .......................................................

Reason:......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Before the date of expiry, the Employee is obliged to hand over the assets, documents, records and works that has been being assigned to the Company in accordance with the laws and the internal rules of the Company.

We kindly suggest the employee to follow the instruction of the Company during the transition. 

Sincerely
 

Recipients:

-      As above;

-     Save VT.

LEGAL REPRESENTATIVE

(Sign and seal)

 

 

Full name: ___________________________

Position:  ____________________________

 

 

CÔNG TY …………………..

………………COMPANY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số:…../……………

No.: …../…………..

………….., ngày …. tháng …. năm ….

                Date ……/……./……

THÔNG BÁO

NOTIFICATION

V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động

Re. Terminate of labor contract

 

Kính gửi: Ông/Bà .............................................

Dear: Mr/Ms .....................................................

Căn cứ vào Hợp đồng lao động số ............................ được ký kết vào ngày …../…../….. giữa Công ty ...................... (sau đây gọi là “Công ty”) với Ông/Bà ............................. (sau đây gọi là "Người lao đông"), Công ty xin thông báo Hợp đồng lao động với Ông/Bà …………. sẽ hết hiệu lực kể từ ngày …./..…/…..

Pursuant to the labor contract No. ......................................  dated ....................  between  ............................... (hereinafter referred to as the “Company”) with Mr/Mrs ............ (hereinafter referred to as the “Employee”) , the Company hereby notices that the labor contract will expire since  .......................................................

Lý do: .........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Reason:......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực, Người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại tài sản, tài liệu, hồ sơ, công việc đã và đang làm cho Bộ phận có nghĩa vụ tiếp nhận công việc của Công ty.

Before the date of expiry, the Employee is obliged to hand over the assets, documents, records and works that has been being assigned to the Company in accordance with the laws and the internal rules of the Company.


Đề nghị Ngừơi lao động tiếp nhận và thực hiện theo pháp luật và hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

We kindly suggest the employee to follow the instruction of the Company during the transition. 


Trân trọng
Sincerely
 

Nơi nhận:

Recipients:

-      Như trên;

      As above;

-     Lưu VT.

      Save VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký và đóng dấu)

(Sign and seal)

 

 

Họ và tên: ___________________________

Full name: ___________________________

Chức vụ:  ____________________________

Position:  ____________________________

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Đây là mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động dành cho Người sử dụng lao động trong trường hợp Hợp đồng lao động sắp hết hiệu lực. Theo quy định điều 47 Bộ luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động có nghĩa vụ thông báo cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực. 
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.