Phụ lục II-7

TÊN DOANH NGHIỆP

NAME OF COMPANY
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số/No: ………….

......……, ngày…… tháng…… năm ……

[location and date]

 

THÔNG BÁO/NOTIFICATION

Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ/Rev:  Individual share sell offering

 

               Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

           Addtention to: Business Registration Office-Department of planning and investment [...]

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):[…]
Name of company (UPPER CASE):[…]

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: […]

Enterprise identification number: […]

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): […]

The number of certificate of business registration: […]

Địa chỉ trụ sở: […]

Head office address: […]

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: […]

Number of house/alley/street/hamlet: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Ward: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

District: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Province: […]

Điện thoại: […]  Fax: […]

Telephone number: […]  Fax: […]

Email: […] Website: […]

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

The notification of private placement shall contain the following information:

1.         Tổng số cổ phần dự định chào bán: ….. cổ phần

            Intended total amount of shares to be offered: […]   shares

2.         Các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại:

            Types of shares to be offered, and amount of each type

            Cổ phần: …. Số lượng: …

            Shares: […]

            Cổ phần: …. Số lượng: …

            Shares: […]

3.         Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần:

            Time and method of offering

     -     Thời điểm chào bán cổ phần: từ ngày …. tháng … năm …

           Time of offering: […]

     -     Hình thức chào bán cổ phần:  […]

           Method of offering: […]

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

We hereby commit to take all legal responsibilities for the legitimacy, accuracy and reliability of our declaration herein.

 


Các giấy tờ gửi kèm:

(Enclosed documents)
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ; 

The Resolution of the General Meeting of Shareholders on private placement
- Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có)

The private placement plan ratified by the General Meeting of Shareholders (if any)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi họ tên
(Signature and full name)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.