Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ……..

Công đoàn Công ty ………..

Số: ……/……

V/v: Đề nghị cung cấp một số nội dung chuẩn bị phục vụ buổi thương lượng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

 

                                      Kính gửi:

-       Đại diện pháp luật Công ty ……………

-       Phòng Hành chính – Nhân sự

-       Phòng kế toán.

Căn cứ những quy định về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và Điều 71 của Bộ luật Lao động năm 2012 về quy trình thương lượng tập thể;

Căn cứ Điều 22 Luật Công đoàn năm 2012 quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đối với Công đoàn;

Công đoàn cơ sở Công ty ……… sẽ phối hợp với lãnh đạo Công ty ………… tổ chức buổi thương lượng một số các nội dung có liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Để chuẩn bị cho phiên họp thương lượng tập thể. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty. Đề nghị lãnh đạo Công ty chỉ đạo cho các Ban, Phòng chuyên môn cung cấp một số nội dung sau:

1.    Tình hình quản lý và sử dụng lao động:

-       Thực hiện hợp đồng lao động;

-       Tiền lương và trả công lao động;

-       Việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATLĐ, VSLĐ);

-       Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

-       Tranh chấp lao động (nếu có);

-       Bảo hiểm xã hội (BHXH).

2.    Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh thu của doanh nghiệp tính đến thời điểm hiện tại là …………… (những nội dung gì liên quan đến nội dung thương lượng).

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện hỗ trợ của các Ban, Phòng chuyên môn. Sau khi có đầy đủ những thông tin trên, đề nghị gửi lại cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vào ngày ……. tháng …… năm …….

Rất mong sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo.

 

Nơi nhận

-       Như trên;

-       CĐ cấp trên trực tiếp;

-       Lưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.