Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ……..

Công đoàn Công ty ………

Số: …… /…….

V/v: Đề nghị giám đốc Công ty tổ chức phiên họp thương lượng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………….., ngày ….. tháng ….. năm ………                

 

                                      Kính gửi: Đại diện theo pháp luật Công ty ………………

Căn cứ Khoản 1 Điều 68 và Điều 71 Bộ luật Lao động năm 2012.

Căn cứ quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn quy định  tại Điều 10 Luật Công đoàn năm 2012.

Công đoàn cơ sở Công ty …………… đề nghị Giám đốc tổ chức cuộc họp thương lượng tập thể.

1.    Thời gian: Vào lúc ……….. giờ, ngày ……/…../……

2.    Địa điểm:

3.    Số lượng người tham dự:………người, trong đó:

-       Người sử dụng lao động: mời …………… người.

-       Ban Chấp hành Công đoàn: mời …………. người.

4.    Thành phần tham dự:

a.    Về phía doanh nghiệp:

-       Ông (bà): ..........................................................................................................................

-       Ông (bà): ..........................................................................................................................

b.    Về phía Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (BCHCĐCS) Công ty:

-       Ông (bà): ..........................................................................................................................

-       Ông (bà): ..........................................................................................................................

c.    Về phía Công đoàn cấp trên:

-       Ông (bà): ..........................................................................................................................

-       Ông (bà): ..........................................................................................................................

d.    Về phía cơ quan quản lý nhà nước về lao động:

-       Ông (bà): ..........................................................................................................................

-       Ông (bà): ..........................................................................................................................

5.    Nội dung họp:

Thương lượng tập thể theo nội dung gửi kèm.

Để tạo diều kiện thuận lợi cho buổi họp thương lượng đạt kết quả mong muốn BCHCĐCS đề nghị lãnh đạo Công ty ……………………tiến hành họp thương lượng tập thể theo thời gian và địa điểm nêu trên, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

 

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       CĐ cấp trên trực tiếp;

-       Lưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.