Mẫu số: 163 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

 

Kính gửi:

(1).................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Căn cứ khoản 2 Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Bản kết luận giám định số: ................................................. ngày ......... tháng ............ năm .............

của.......................................................................................................................................................................................... .............

đối với:................................................................................................................................................................................ .............

.................................................................................................................................................................................................. .............

trong vụ án: ..................................................................................................................................................................... .............

.................................................................................................................................................................................................. .............

xảy ra tại: ......................................................................................................................................................................... .............

Cơ quan(2) ............................................................................................................................................................ .............

thông báo cho ông/bà: .........................................................................................................................................................   

là(1) .................................................................................................................  về kết luận giám định trên như sau:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

- ...................................................

- ...................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

...............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ tư cách tham gia tố tụng: Bị can, bị cáo, bị hại,

hoặc người tham gia tố tụng khác quy định tại Điều 214 BLTTHS;

(2) Ghi rõ cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.