LOGO 

Số:.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

Hồ Chí Minh, ngày.......tháng........năm........

 THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM[…....…]

CÔNG TY CỔ PHẦN [.......................]


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần [..................]

 

Hội đồng quản trị Công ty …………. trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm……………đến Quý cổ đông của Công ty như sau:

-     Thời gian: ……giờ, ngày ….. tháng ……năm ..............

-     Địa điểm: .................................................................................................

-     Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần [.......................], tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……ngày …… tháng ……. năm….. có quyền tham dự đại hội.

-     Thủ tục tham dự:

·     Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ Chiếu.

·     Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu của pháp nhân để đối chiếu với danh sách cổ đông.

·   Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: vui lòng lập Giấy ủy quyền theo “MẪU - GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG được đăng tải tại Website của Công ty

-     Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

1.   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm........

2.   Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm ….. và kế hoạch kiểm tra giám sát năm............

3.   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm ……..và kế hoạch năm ...............................

4.   Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …….. được kiểm toán bởi Công ty ..

5.   Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm ….. và dự kiến năm........

6.   Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm      

7.   Kiểm toán, Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm...................................................

-     Tài liệu liên quan đến họp ĐHĐCD (Quý cổ đông vui lòng xem thông tin trên Website từ ngày ...........)

-     Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo “MẪU - GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐHĐCD” hoặc “MẪU - GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGđược đính kèm theo thông báo này và đăng tải tại Website Công ty bằng thư hoặc fax về địa chỉ của Công ty trước ..... giờ, ngày[................]

Hình thức gửi xác nhận:

·         Thư:........................................................................................................................................

·         Fax:........................................................................................................................................

Thông báo này thay cho Thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.