Phụ lục II-1 (Andedum II-1)

CÔNG TY CỔ PHẦN

................................

NAME OF COMPANY

...............................

Số/No …/…./QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence- Freedom- Happiness


                        Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng …… năm……

Ho Chi Minh City, dates....month........year.......

THÔNG BÁO

NOTIFICATION

Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Change the content of business registration

Kính gửi/ Dear: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố/ Business registration offices in provinces and cities

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa)/ Name’s Company (writting in capital letters):…………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế/ Business code/Tax code:………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)/ Number of business registration certificate (Only declare in case no business code, tax code)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Notification change the content of business registration as follows:

1.     Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty/ Register to change the company’s authorized capital:

Vốn đầu tư/ vốn điều lệ đã đăng ký/ Invested capital/ registered capital:.................................................................

Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi/ Invested capital/ change capital:………………………………………..

Thời điểm thay đổi vốn/ Time of capital change:…………………………………………………………………...

Hình thức tăng, giảm vốn/ Formula of increase or decrease capital:………………………………………………

2.     Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập (*)/ Register to change of the founder’s paid-up capital

 

 

STT/
Number

Tên cổ đông sáng lập/ 
Name’s founder

 

Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân/ The date of birth of the individual founder

 

Giới tính/
 Gender

 

Quốc tịch/ 
Nationality

 

Dân tộc/ 
Group people

 

Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân/ 
individual founder’s present address

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức/
 Adress of permanent residence for individuals,  adress of head office for organizations

Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)  đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức/ 
Passport/ID No. Date, Place of issuance for individuals; Certificate of company registration (or equivalent certificates) for company, Establishment decision for the organization

Vốn góp/ capital

Chữ ký của cổ đông sáng lập

The founder’s signature

 

Tổng số cổ phần[1] /total shares

Tỷ lệ (%)/ Percentage

Loại cổ phần/ Types of  share 

Thời điểm góp vốn

Time to contribute capital

Ghi chú

Số lượng

Number of shares

Giá trị

value

Phổ thông

Ordinary share

……..

……..

note

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này./The company is fully committed to be responsible before the law for the legality, accuracy and truthfulness of this Notice’s content.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

-…………………

-………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
(sign, write full name and stamp)

 

 

                                                                       

 

 

(*): chỉ kê khai đối với công ty cổ phần thành lập chưa quá 3 năm. Trường hợp công ty cổ phần thành lập quá 3 năm đề nghị xóa hoặc không kê khai mục này, chỉ kê khai mục 1./ Only declare for joint stock company established not more than 3 years. In case a joint stock company established more than 3 years ago, please declare item 1 only)

[1] Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. (Record each founder’s the total value of shares capital. Assets create the each founder’s the total value of share capital should be listed in detail: the name of the asset contributed as share capital; The amount of each type of asset contributed as equity; The residual value of each type of asset contributed as equity; The time of capital contribution of each type of assets.)

  

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.