TÊN CÔNG TY
................................
Số: (1)……… /201…/CV/………

   

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp.HCM, ngày … tháng … năm 201…

 

THÔNG BÁO

ANOUCEMENT

(Về việc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (2)……………………)

(Ref.: Replacement of the legal representative of ………………………………………)

 

      Kính gửi: QUÝ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
Kindly Attention: TO WHOM IT MAY CONCERN

 

-   Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

     Pursuant to Law on Enterprise No.68/2014/QH13 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;

-   Căn cứ Điều lệ Công ty (3)....................... ngày ………………………………….;

    Pursuant to the Charter of........................................................... dated………………;

- Căn cứ Quyết định số (4) ……………..của (5)……………………. về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty ………………………………….        

    Pursuant to the Decision No........................................................ to………………..with respect to the appointment of General Director of............................................ ;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư (6)……………………… cấp ngày (7)…………………………   

    Pursuant to the Certificate of Business Registration which approved by the Department of Registration of Department of Planning and Investment of ...... dated................................

 

Công ty (8) .............................................. (“Công ty”) kính gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan, đơn vị có liên quan.

………………………………… (the “Company”) would like to send the respectful greetings to all related Institutions and Organisations.

Công ty trân trọng thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với nội dung như sau:

The Company would like to inform all related Institutions and Organisations of the replacement of the legal representative of Company with the following contents:

  • Ông/(Bà): (9) ………………………, chức danh: (10)…………………., sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày (11) ………………..

 Mr/(Ms.).……………………..Position: ……………………………., shall be a legal representative of the Company since …………………………...

  • Ông/(Bà) (12)…………………..thôi đảm nhiệm chức trách là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày …………………….

Mr/(Ms.). …………………………. shall not be a legal representative of  the Company since ………………………...

Công ty xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý vị trong thời gian tới.

The Company highly appreciate your cooperation and hope to have your support and cooperation in the coming time.

 

Trân trọng,

Yours faithfully,                 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nơi nhận/ Recipient

-  Như trên/ As above

-  Lưu VT./ Filed.

Văn bản đính kèm/ attachment file

-  Giấy chứng nhận ĐKDN (bản sao)

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR/ DIRECTOR

 

 

 

 

 

(13)
     …………………………...

 

 

 

Hướng dẫn ghi thông tin:

How to fill the bank:

(1)  Số hiệu văn bản/ Number of the document

(2)  (8) Tên Công ty/ Name of the Company

(3)   Ghi rõ Điều lệ của Công ty/ Clarifying the Charter of the Company

(4)   Số quyết định bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty (nếu có)

       Clarifying the Decision of appointment of General Director/ Director/ legal representative of the Company (if any)

(5)   Chức vụ người ký ban hành quyết định

        The position of person who signed the Decision

(6)   Tỉnh/ Thành Phố nơi Sở kế hoạch đầu tư tọa lạc

        Province/ city where the Department of Planning and Investment is located.

(7)   Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh

       The date of issuance of the amendment of Business Registration Certificate.

(9)   (10) Tên và chức vụ của người đại diện theo pháp luật mới

        Name and position of the new legal representative to the Company.

(11)    Ngày có hiệu lực của việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

         The effective date of replacement of legal representative to the Company.

(12)    Tên người đại diện pháp luật của Công ty trước khi thay đổi.

           Name of the legal representative before execution of the replacement.

(13)    Chức vụ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật mới (lưu ý: chức vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty quy định)

          Position, name and signature of the new legal representative of the Company (please keep in mind that the position shall be set forth in the Company Charter)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.