TÊN DOANH NGHIỆP

....................................

Số: ......../TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày.........tháng........năm..........

 

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật

Kính gửi:        -          Quý Cổ Đông trong Công ty;

                        -         Các cá nhân tổ chức có liên quan;

 

-     Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-     Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ALPHA;

-     Căn cứ Biên Bản cuộc họp ngày .../.../..... và Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số........ ban hành ngày..............;

-     Căn cứ Quyết định số.............. của Hội Đồng Quản trị về việc Ông ..............thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc;

-     Căn cứ Quyết định số.............. của Hội Đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông .............. giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.

 

Công ty Cổ phần ............................ xin thông báo về việc thay đổi Tổng Giám Đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Ông .................................... thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần .................. từ ngày..../.../......

2. Ông .................................... được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần ........................... kể từ ngày..../.../......

Xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đối tác của Công ty.

 

Nơi nhận:

-    Như trên

-    Lưu: VT

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.