Mẫu số: 169BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

THÔNG BÁO

Về nội dung kết luận định giá tài sản

 

Kính gửi:

Ông/bà (*).................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

Căn cứ khoản 2 Điều 222 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số:.................................... ngày..........tháng.............năm.........

của.......................................................................................................................................................................................................

Cơ quan....................................................................................................................................................................................................           

thông báo cho ông/bà............................................................................................................................................................

là(*)............................................................................................................ về nội dung kết luận định giá như sau:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Cơ quan....................................................................................................................................................................................................           

...........................................................................................................................................................................thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- .........................................................

- .........................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

(*) Ghi rõ tư cách tham gia tố tụng: Bị can, bị cáo, bị hại,

người tham gia tố tụng khác quy định tại Điều 222 BLTTHS.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.