Mẫu số: 115BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 
 
 

Số:................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

THÔNG BÁO

Về việc khám xét khẩn cấp

 

Kính gửi:........................................................................................................................................

 

Căn cứ(*)........................................................................................ ...................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Xét thấy không thể trì hoãn được,

Căn cứ Điều 192 và khoản 2 Điều 193 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan..........................

...............................................................................................................................................................................................................

đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp ......................................................... số:................ ngày........tháng ........ năm

tại.........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại:...............................................................................................................

Quốc tịch:..................................................; Dân tộc:...................................................; Tôn giáo: ................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                

cấp ngày ......... tháng .......... năm ........................ Nơi cấp: ............................................................................................

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp kết thúc vào hồi ....... ngày .......tháng ....... năm..

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

thông báo cho Viện kiểm sát ...............................................................................................................................  biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- .................................................

- .................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

...........................................................................................................

 

 

(*) Ghi rõ căn cứ để ra Lệnh khám xét người, khám xét chỗ ở,

nơi làm việc, địa điểm, phương tiện quy định tại Điều 192 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.