Mẫu số: 155 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

..................................................................................

..................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...............................

 

......................................, ngày ........... tháng ........... năm......................

 

THÔNG BÁO

Về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định

 

            Kính gửi: (1)...........................................................................................................................

                                           ....................................................................................................................................

 

Căn cứ Điều 207 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi xem xét ý kiến của ông/bà về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông/bà .................................................................................. tại yêu cầu giám định ngày.......... tháng......... năm...................,

Cơ quan(2)..........................................................................................................................................................................

từ chối đề nghị trưng cầu giám định của ông/bà:........................................... ....................................................

về việc.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................

................................................................................................................................................................................... ....................................................

Lý do:...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ....................................................

................................................................................................................................................................................... ....................................................

................................................................................................................................................................................... ....................................................

.................................................................................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................. ....................................................

Cơ quan.......................................................................................................................................... ...................................................

...........................................................................................................................................................................thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ............................................................

- ............................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

           ............................................................................................

 

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ đương sự hoặc người đại diện của họ;

(2) Ghi rõ cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.