Mẫu số: 156 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..................................................................................

..................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...............................

 

......................................, ngày ........... tháng ........... năm......................

 

THÔNG BÁO

Về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung/giám định lại

 

Kính gửi: (*).....................................................................................................................................

                                 ..........................................................................................................................................

                                 ..........................................................................................................................................

 

Căn cứ các điều 210, 211 và 214 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Sau khi xem xét ý kiến về kết luận giám định, đề nghị giám định bổ sung hoặc giám định lại đề ngày........... tháng......... năm..................của ông/bà......................................................................................................... ;

Cơ quan...........................................................................................................................................................................

không chấp nhận đề nghị giám định bổ sung/giám định lại:..................... ....................................................

................................................................................................................................................................................... ...............................................

Lý do:...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................................................................................... .............................................

.................................................................................................................................................................................. ..............................................

.................................................................................................................................................................................. ..............................................

................................................................................................................................................................................... .............................................

................................................................................................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................................................................................... ...............................................

Cơ quan.......................................................................................................................................... .............................................

thông báo cho ông/bà biết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- .................................................................

- .................................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

.....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ghi rõ bị can, bị hại, người tham gia tố tụng khác.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.