(Tên Doanh nghiệp)

Name of company

--------

Số:……/……/…….

No:……/……/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
ndependence – Freedom – Happiness

…………………, ngày …… tháng …… năm ……

……………………dated,………………………

THÔNG BÁO
NOTICE

Về việc Họp hội đồng thành viên

On the meeting of the Members' Council of

Công ty TNHH [………]

[………..] Litmited Company

 

Kính gửi/Kindly attention:

- Ông/Bà Mr/Ms:……………………………

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH [………] trân trọng thông báo và kính mời:

The Chairperson of the Members' Council of […………] Limited Company kindly notify and invite:

Ông/Bà:.........................................................................................................................................................................................

Mr/Ms:............................................................................................................................................................................................

Số điện thoại:................................................................................................................................................................................

Phone number:.............................................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................................

Permanent Residential Address:..................................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc đã thông báo với công ty:......................................................................................................................................

Current Residential Address:.........................................................................................................................................................

Tham gia cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty với chi tiết cụ thể như sau:

Participating in the meeting of the Members' Council with the following contents:

Thời gian : ……… giờ, ngày …… tháng …… năm ……

Time:………….., dated……………………………………

Địa điểm:.......................................................................................................................................................................................

Venue:...........................................................................................................................................................................................

Chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định tại cuộc họp

Meeting agenda and issues discussed and decided in the meeting

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Nội dung/Content

..................................................................................................................................................................................................            

..................................................................................................................................................................................................

Tài liệu gửi kèm:

Attached documents:

-

-

 

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above ;

- Lưu VP/ Save ;

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ON BEHALF OF THE MEMBERS' COUNCIL 

Chủ tịch

The Chairperson

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

Signature, seal and full name

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.