Mẫu số: 120BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

THÔNG BÁO

Về việc thu giữ khẩn cấp (1).....................................................

 

Kính gửi: - Viện kiểm sát.......................................................................................

                - (2)....................................................................................................................

 

Căn cứ(3) ........................................................................................................................................... ...........................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Xét không thể trì hoãn được;

Căn cứ Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

đã ra Lệnh thu giữ khẩn cấp(1)........................................................số: .................. ngày .........tháng ......... năm...            ..

tại(4):…...............................................................................................................................................................................................                

....................................................................................................................................................................................................................... đề tên:

Người gửi: …..................................................................................................................................................................................                

Địa chỉ: …........................................................................................................................................................................................                

Người nhận: ….............................................................................................................................................................................                

Địa chỉ:..................... .......................................................................................................................................................................               

Lệnh thu giữ khẩn cấp(1) ...............................................................................................................số: ................ ........ 

đã thi hành xong vào hồi ..................... ngày ........... tháng .......... năm.................................................................................

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

thông báo cho Viện kiểm sát............................................................................................................................................

(2) ........................................................................................................................................................................................  biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ......................................................

- ......................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

..................................................................................................

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(2) Người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ;

(3) Ghi rõ căn cứ cần phải thu giữ khẩn cấp; 

(4) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.