LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/ Date issue:

THƯ MỜI

INVITATION

Kính gửi:……………………………………………………………………

Dear:…………………………………………………………………………

 

Trước hết, Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã tham gia vào chương trình tuyển dụng của Công ty chúng tôi.

First of all, we would like to thank you for your participation in our recruitment program.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham gia kiểm tra về kiến thức chuyên môn tại công ty chúng tôi với nội dung như sau:

We would like to invite you to participate in the test of professional knowledge in our company with the following content:

Vị trí tuyển dụng/Position:..............................................................................................................

Thời gian/Time:...............................................................................................................................

Địa điểm/Location:.........................................................................................................................

Mọi chi tiết, Anh/Chị vui lòng liên hệ:……………………….. để được biết thêm chi tiết.

For more information, please contact: ........................... .. for more details.

Rất mong Anh/Chị thu xếp thời gian tham gia. Trường hợp Anh/Chị không thể thu xếp được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/địa chỉ trên để xác nhận lại.

I hope you have time to attend. If you can not arrange the time, please contact us at the above telephone number / address for confirmation.

Trân trọng kính chào!

Best Regard!

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCES MANAGER

 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

  

LOGO

TÊN CÔNG TY

 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:

Phiên bản:

Ngày ban hành:

THƯ MỜI

Kính gửi:……………………………………………………………………

 

Trước hết, Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã tham gia vào chương trình tuyển dụng của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham gia kiểm tra về kiến thức chuyên môn tại công ty chúng tôi với nội dung như sau:

Vị trí tuyển dụng.............................................................................................................................

Thời gian:.........................................................................................................................................

Địa điểm:..........................................................................................................................................

Mọi chi tiết, Anh/Chị vui lòng liên hệ:……………………….. để được biết thêm chi tiết.

Rất mong Anh/Chị thu xếp thời gian tham gia. Trường hợp Anh/Chị không thể thu xếp được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/địa chỉ trên để xác nhận lại.

Trân trọng kính chào!

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.