CÔNG TY…..

----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

Kính gửi: Ông/Bà........................................

Địa chỉ:........................................................

Điện thoại:...................................................

….. ,ngày…. Tháng ….. năm …..

 

Số ĐKSH: ….….….….….….…….…..Số CP.….….….…

 


THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/ BẤT THƯỜNG NĂM …..

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty……

 

Hội đồng quản trị Công ty ….( giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …. do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố …. Cấp ngày …., địa chỉ trụ sở ….. trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông( ĐHĐCĐ) thường niên/ bất thường năm ….. của Công ty …… ( Công ty) với nội dung như sau:

1.          THỜI GIAN: … h… phút, thứ …. Ngày … tháng … năm ….

2.          ĐỊA ĐIỂM:..........................................................................................................................

3.          ĐIỀU KIỆN DỰ HỌP: tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty …. ( hoặc người được Cổ đông uỷ quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách do trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày … /.../….

4.          CÁC GIẤY TỜ CẦN MANG THEO KHI ĐẾN THAM DỰ ĐHĐCĐ

4.1       CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN:

-           CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp Cổ đông là cá nhân uỷ quyền cho người khác dự ĐHĐCĐ người được uỷ quyền mang theo:

-           CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

-           Giấy uỷ quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

4.2       ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC:

-           Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ quyết định thành lập ( có chứng thực hợp lệ);

-           CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (bản gốc) của người đại diện pháp luật  còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật uỷ quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, người được uỷ quyền cần mang theo:

-           CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được uỷ quyền;

-           Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ quyết định thành lập( có chứng thực hợp lệ);

-           Giấy uỷ quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5.          CÁC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ

Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của Công ty. Quý Cổ đông có thể xem tại địa chỉ: Http://……

6.          ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ bằng cách gọi điện thoại tới số: …..

Mọi chi phí ăn ở và đi lại đi lại do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.