[LOGO CÔNG TY]

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động)

            Kính gửi: .........................................................................................................................

-       Căn cứ qui định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về xử lý kỷ luật lao động;

-       Căn cứ Nội qui lao động của Công ty ................................................................................... ;.

-       Căn cứ Biên bản vi pham và các văn bản liên quan.

Công ty .......................................  sẽ tiến hành Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đối với ông/bà:

..................................................................................................................................................................................
Lý do: ông/bà .............................................................................................................................. có dấu hiệu vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm Nội qui lao động của Công ty. Cụ thể:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
Nội dung cuộc họp: Xem xét xử lý kỷ luật lao động theo qui định của pháp luật.
Thành phần tham dự:
Đại diện Người sử dụng lao động (họ tên, chức vụ)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (họ tên, chức vụ)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
Đương sự:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
Những người được mời tham dự (dự kiến):

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Thời gian:  ................................................................................................................................................................
Địa điểm:  .................................................................................................................................................................
Nay Công ty có Thư này thông báo và mời ông có mặt đúng thời gian, địa điểm để tham dự cuộc họp.
(Lưu ý: Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, ông/bà có quyền mời Luật sư tham dự cuộc họp để bào chữa cho mình. Trong trường hợp có mời Luật sư, đề nghị ông/bà thông báo cho Công ty và báo Luật sư làm thủ tục theo đúng quy định).

Trân trọng!

.................. , ngày ....... tháng ........ năm 20      

 

THAY MẶT CÔNG TY ….…………….

 

 

__________________________________

Họ tên: …………………………………...

Chức vụ:………………………………….

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.