LOGO

 TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date issue:

 

THƯ MỜI

INVITATION

Về việc/Rev: Tham dự phỏng vấn/ Attending the interview

 

Kính gửi/Dear:……………………………………………………………………

 

Công ty thông báo: Anh/Chị đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra kiến thức chuyên môn vừa qua.  Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham gia phỏng vấn tại công ty chúng tôi với nội dung như sau:

We inform you: You have achieved good results in the past professional knowledge test. We would like to invite you to participate in the interview at our company with the following content:

Vị trí tuyển dụng/Position:.................................................................................................................

Thời gian/Time:...................................................................................................................................

Địa điểm/Place:....................................................................................................................................

Mọi chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ …………………………….để được biết thêm chi tiết.

For more information, please contact ……………………………. for more information.

Rất mong Anh/Chị thu xếp thời gian tham gia. Trường hợp Anh/Chị không thể thu xếp được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/địa chỉ trên để xác nhận lại.

I hope you have time to attend. If you can not arrange the time, please contact us at the above number / address for confirmation.

Trân trọng kính chào!

Best Regard!

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANAGER

(ký, ghi rõ họ tên)

(sign, full name)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.