CÔNG TY

CỔ PHẦN .....................

Số: .../....../HĐQT

V/v: Phúc đáp đơn yêu cầu
ngày ../../...... của cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ......tháng.......năm..........

 

Kính gửi:  Cổ đông/Nhóm Cổ Đông Công ty Cổ phần ............., cụ thể gồm các cổ đông sau:

                   -          Ông/Bà.............................................................................................................................

                   -          Ông/Bà.............................................................................................................................

                   -          Ông/Bà.............................................................................................................................

                   -          Ông/Bà.............................................................................................................................

              

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-          Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ..................;

-          Căn cứ Đơn yêu cầu triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày ../.../........

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ...................... xin phép phúc đáp đơn yêu cầu của nhóm cổ đông về các vấn đề sau:

1.         Nội dung 01:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận:

2.         Nội dung 02:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận:

3.         Nội dung 03:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận:

4.         Nội dung 04:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận:

 

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký, đóng dấu)

 

CÔNG TY

CỔ PHẦN .....................

....................JOINT STOCK COMPANY

Số/No: .../....../HĐQT

V/v: Phúc đáp đơn yêu cầu ngày ../../...... của cổ đông

Rev: Reply petition dated ...... of  the shareholder

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Hapiness

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ......tháng.......năm.........

Ho Chi Minh City, [dated]...............................................

 

Kính gửi:  Cổ đông/Nhóm Cổ Đông Công ty Cổ phần ............., cụ thể gồm các cổ đông sau:

Dear: Shareholder/Shareholder Group of Joint Stock Company ............., including the following shareholders:

                  -          Ông/Bà.............................................................................................................................

                              Mr/Mrs.............................................................................................................................

                  -          Ông/Bà.............................................................................................................................

                              Mr/Mrs.............................................................................................................................

                  -          Ông/Bà.............................................................................................................................

                              Mr/Mrs.............................................................................................................................
 

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

           Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;

-          Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần .............................;

           Pursuant Charter of .............. Joint Stock Company;

-          Căn cứ Đơn yêu cầu triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày ../../.......

           Pursuant to request form that a meeting of the General Assembly of Shareholders extraordinary dates......

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ...................... xin phép phúc đáp đơn yêu cầu của nhóm cổ đông về các vấn đề sau:

Board of Management of Company ...................... respond to the request of the group of shareholders on the following issues:

1.         Nội dung 01/ Content 01:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận/ Conclusion:

2.         Nội dung 02/ Content 02:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận/ Conclusion:

3.         Nội dung 03 / Content 03:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận/ Conclusion:

4.         Nội dung 04 / Content 04:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kết luận/ Conclusion:

 

Trân trọng / Regard ./.

 

 

Nơi nhận/Recipient:

Như trên/As Above;

Lưu/Save: VT

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF. BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

(đã ký, đóng dấu)

(signature, stamp)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.