Ngày … tháng … năm…
[date, month, year]

Tên người gửi/Contact Name: ......................................................................................................................................
Địa chỉ/Address: ............................................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ: THƯ SẮP XẾP LẠI LỊCH HẸN
SUBJECT: MEETING RESCHEDULE

Kính gửi Anh/Chị [Tên người gửi],
Dear [CONTACT NAME],

Tôi rất tiếc vì không thể gặp Anh/Chị theo lịch hẹn lần trước vào lúc [LỊCH HẸN] do [VUI LÒNG NÊU LÝ DO] và nếu được tôi muốn sắp xếp một cuộc hẹn vào lúc [giờ, phút] ngày …/…/20… . Tôi rất xin lỗi vì điều này và hy vọng Anh/Chị có thể sắp xếp được thời gian. Nếu Anh/Chị không thể sắp xếp được, xin vui lòng thông báo lại. 
As much as I’d like to see you again, our scheduled meeting on [DATE AND TIME] is no longer possible for me because I just realized that [REASONS TO CANCEL]. I am very sorry about this and I hope that you will be kind enough to accept to reschedule our meeting. If you cannot arrange your schedule, please let me know.

Chân thành cảm ơn sự thông cảm của Anh/Chị và một lần nữa xin lỗi về sự bất tiện này. 
Thanks for your understanding and I would like to apologize again for this inconvenience. 

Trân trọng,
Sincerely,

[Tên người gửi]/[YOUR NAME]

[Tiêu đề]/[YOUR TITLE]

[Số điện thoại]/[YOUR PHONE NUMBER]

[Địa chỉ email]/[[email protected]]

[Tên công ty]/[YOUR COMPANY NAME]

[Địa chỉ]/[YOUR COMPLETE ADDRESS]

Số điện thoại/Tel: [Số điện thoại]/[YOUR PHONE NUMBER]

Fax: [Số fax]/[YOUR FAX NUMBER]

[Địa chỉ website]/[YOUR WEBSITE ADDRESS]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.