Ngày … tháng … năm 20…/[date, month, year]

Tên/Contact Name: .................................................................................................................................................................................

Địa chỉ/Address: ......................................................................................................................................................................................

Địa chỉ 2/Address2: .................................................................................................................................................................................

Thành phố, Quốc gia/Tỉnh/Mã bưu điện: ................................................................................................................................................

City, State/Province Zip/Postal Code: .....................................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ: CHÍNH SÁCH MỚI VỀ GIÁ CẢ/OBJECT: NEW PRICING POLICY

Kính gửi: [TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ]/Dear [CONTACT NAME],

Như Anh/Chị đã biết, trước đây đã có quy định của chúng tôi nhằm [ghi rõ nội dung]. Hiện tại chúng tôi đang có nhiều khách hàng thanh toán trễ hạn, vì vậy chúng tôi buộc phải ban hành các chính sách của công ty một cách chặt chẽ hơn nữa. Chính sách mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày [ngày/tháng/năm] với các quy định sau:

As you know, it has been our guiding principle in the past to [SPECIFY]. Because we have many customers who are paying later and later, we are forced to set down stronger company policies. Our new policy will go into effect [DATE] and is as follows:

1. Nếu khách hàng bị trễ hơn [số ngày] ngày trong tháng thanh toán, chúng tôi sẽ [biện pháp]

If the customer is more than [NUMBER] days late in their monthly payment we will [SPECIFY].

2. Cộng thêm một khoản tiền phạt vào tài khoản nếu chậm hơn [số ngày] ngày kế tiếp.

There will be a surcharge on accounts falling more than [NUMBER] days behind.

Tôi phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy không được vui để thực hiện sự thay đổi này, nhưng rất tiếc, tôi e là sẽ không có sự thay thế nào khác. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất sẵn có cho khách hàng của mình. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục thực hiện công việc này nếu có sự hợp tác của quý khách hàng.

I must admit I am unhappy that we need to make this change but unfortunately I am afraid that there is no other alternative. We strive to provide the best service available to our clients. We can only continue to do this with our customers' cooperation.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác về chính sách mới này, vui lòng liên hệ với tôi.

Should you have any questions regarding our new policy, please give me a call.

Trân trọng,

Sincerely,

[HỌ TÊN]/[YOUR NAME]

[TIÊU ĐỀ]/[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI]/[YOUR PHONE NUMBER]

[ĐỊA CHỈ EMAIL]/[[email protected]]

[TÊN CÔNG TY]/[YOUR COMPANY NAME]

[ĐỊA CHỈ]/[YOUR COMPLETE ADDRESS]

Số điện thoại/Tel: [SỐ ĐIỆN THOẠI]/[YOUR PHONE NUMBER]

Fax: [SỐ FAX]/[YOUR FAX NUMBER]

[ĐỊA CHỈ WEBSITE]/[YOUR WEBSITE ADDRESS]

[date, month, year]

Contact Name: .......................................................................................................................................................................................

Address: .................................................................................................................................................................................................

Address2: ...............................................................................................................................................................................................

City, State/Province Zip/Postal Code: ...................................................................................................................................................

OBJECT: NEW PRICING POLICY

Dear [CONTACT NAME],

As you know, it has been our guiding principle in the past to [SPECIFY]. Because we have many customers who are paying later and later, we are forced to set down stronger company policies. Our new policy will go into effect [DATE] and is as follows:

1. If the customer is more than [NUMBER] days late in their monthly payment we will [SPECIFY].

2. There will be a surcharge on accounts falling more than [NUMBER] days behind.

I must admit I am unhappy that we need to make this change but unfortunately I am afraid that there is no other alternative. We strive to provide the best service available to our clients. We can only continue to do this with our customers' cooperation.

Should you have any questions regarding our new policy, please give me a call.

Sincerely,

[YOUR NAME]

[YOUR TITLE]

[YOUR PHONE NUMBER]

[[email protected]]

[YOUR COMPANY NAME]

[YOUR COMPLETE ADDRESS]

Tel: [YOUR PHONE NUMBER]

Fax:[YOUR FAX NUMBER]

[YOUR WEBSITE ADDRESS]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.