……………, 2018

Người gửi: ....................................................................................................................................................................................

Recipient:......................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................................

Address:.........................................................................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO TRÚNG THẦU [ TÊN GÓI THẦU] [SỐ]
OBJECT: INTENT TO AWARD [CONTRACT NAME] [NUMBER]

Kính gửi [TÊN GÓI THẦU],...........................................................................................................................................................

Dear [CONTACT NAME],.............................................................................................................................................................

Dựa trên đề xuất của anh/chị về việc [GHI RÕ], chúng tôi vui mừng thông báo về đề xuất của anh/chị đã được xem xét cẩn thẩn và giá thầu cho dự án này, với số tiền [GHI RÕ SỐ TIỀN], đã được chấp nhận. [ CÔNG TY] dự định trao gói thầu [GHI RÕ] cho [NHÀ THẦU].

In response to your [SPECIFY] proposal, we are pleased to inform you that your proposal has been carefully reviewed and your bid for this project, in the amount of [SPECIFY DOLLAR AMOUNT], has been accepted. [COMPANY] intends to award the [SPECIFY] contract to [CONTRACTOR].

Sau khi xem xét hồ sơ thầu của nhiều nhà thầu khác [GHI RÕ TÊN NHÀ THẦU] đề xuất [NGÀY], chúng tôi kết luận rằng kế hoạch đề xuất của [NHÀ THẦU] phù hợp nhất với nhu cầu của [CÔNG TY].

Having reviewed tenders from many high-quality contractors following our [SPECIFY NAME] request for proposal dated [DATE], we have concluded that [CONTRACTOR]’s proposed plan best matches the needs of [COMPANY].

Vui lòng đính kèm mẫu hợp đồng và [ GHI RÕ CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG]. Chúng tôi mong sớm đi đến thỏa thuận và ký kết hợp đồng trước [NGÀY].

Please find attached an Agreement and [SPECIFY ADDITIONAL DOCUMENTS]. We look forward to receiving the signed Agreement no later than [DATE].

Trân trọng cảm ơn anh/chị đã hợp tác với [CÔNG TY].
Thank you for your continued interest in doing business with [COMPANY].

Trân trọng,

Sincerely,

[HỌ TÊN]

[YOUR NAME]

[CHỨC VỤ]

[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI]

[YOUR PHONE NUMBER]

[ EMAIL]

[[email protected]]

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Thư thông báo trúng thầu
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.