Ngày … tháng … năm 20…

Tên người nhận: ....................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................

Địa chỉ 2: ................................................................................................................................................................................

Thành phố/Tỉnh: .....................................................................................................................................................................

Mã bưu điện: ..........................................................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ: THƯ XIN LỖI VỀ VIỆC KHÔNG THAM DỰ CUỘC HẸN

Kính gửi [TÊN NGƯỜI NHẬN],

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Anh/Chị, đây là điều hoàn toàn không thể tha thứ vì tôi đã không đến gặp Anh/Chị vào ngày [NGÀY, THÁNG, NĂM], thậm chí không thông báo cho Anh/Chị về việc vắng mặt. Tôi đã ghi lại thời gian, địa điểm vào quyển sổ tay công việc của mình nhưng không thể hiểu tại sao tôi lại nhầm lẫn sang một ngày khác.

Mong Anh/Chị thông cảm. Tôi nóng lòng muốn gặp Anh/Chị, tôi sẽ liên lạc với Anh/Chị để sắp xếp lại cuộc hẹn vào thời gian khác. Tôi hứa sẽ không lỡ hẹn.

Trân trọng,

 [HỌ TÊN]

[TIÊU ĐỀ]

[SỐ ĐIỆN THOẠI]

[EMAIL CÔNG TY]

[TÊN CÔNG TY]

[ĐỊA CHỈ]

Số điện thoại: [SỐ ĐIỆN THOẠI]

Fax: [SỐ FAX]

[ĐỊA CHỈ WEBSITE]

Ngày … tháng … năm 20…/[date, month, year]

Tên người nhận/Contact Name: ..........................................................................................................................................................

Địa chỉ/Address: ...................................................................................................................................................................................

Địa chỉ 2/Address 2: .............................................................................................................................................................................

Thành phố/Tỉnh/City, /Province: ..........................................................................................................................................................

Mã bưu điện/Zip/Postal Code: .............................................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ: THƯ XIN LỖI VỀ VIỆC BỎ LỠ CUỘC HẸN

OBJECT: MY APOLOGIES FOR MISSING OUR APPOINTMENT

Kính gửi [TÊN NGƯỜI NHẬN]/Dear [CONTACT NAME],

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Anh/Chị, đây là điều hoàn toàn không thể tha thứ vì tôi đã không đến gặp Anh/Chị vào ngày [NGÀY, THÁNG, NĂM], thậm chí không thông báo cho Anh/Chị về việc vắng mặt. Tôi đã ghi lại thời gian, địa điểm vào quyển sổ tay công việc của mình nhưng không thể hiểu tại sao tôi lại nhầm lẫn sang một ngày khác.

I want to apologize to you – there is utterly no excuse for my not meeting with you on [DATE] or at least not getting word out to you. I had written the time and date down in my appointment book, but somehow I got the day mixed up.

Mong Anh/Chị thông cảm. Tôi nóng lòng muốn gặp Anh/Chị, tôi sẽ liên lạc với Anh/Chị để sắp xếp lại cuộc hẹn vào thời gian khác. Tôi hứa sẽ không lỡ hẹn.

Please forgive me. I am anxious to see you and will call to reschedule a new time. I will not disappoint you this time.

Trân trọng,

Respectfully,

[HỌ TÊN]/[YOUR NAME]

[TIÊU ĐỀ]/[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI]/[YOUR PHONE NUMBER]

[EMAIL CÔNG TY]/[[email protected]]

[TÊN CÔNG TY]/[YOUR COMPANY NAME]

[ĐỊA CHỈ]/[YOUR COMPLETE ADDRESS]

Số điện thoại/Tel: [SỐ ĐIỆN THOẠI]/[YOUR PHONE NUMBER]

Fax: [SỐ FAX]/[YOUR FAX NUMBER]

[ĐỊA CHỈ WEBSITE]/[YOUR WEBSITE ADDRESS]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.