LOGO
 

TÊN CÔNG TY
COMPANY NAME
Số/No: ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

………, ngày … tháng … năm 200 …

[Date]

TỜ TRÌNH
STATEMENT

V/v/Rev: Bổ sung nhân sự đột xuất/ Additional personnel unexpected

 
                                                Kính gửi:     GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ              
                                                To:                COMPANY DIRECTOR/ HUMAN RESOUCES DEPARTMENT

  • Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;

Based on actual work demand;

  • Căn cứ theo Quy trình tuyển dụng của Công ty;

Based on the Recruitment Process of the Company;
Phòng/Ban/Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:
Departments: ……………………………… request for recruitment of the following positions:

STT/NO

Vị trí tuyển dụng/ Vacancy

Số lượng/ Quantity

Mô tả tóm tắt công việc
Tiêu chuẩn ứng viên/ Job Description

Mức lương

dự kiến/ Estimated salary

Đề xuất cán bộ Phỏng vấn chuyên môn/ Interviews

Thời gian cần Nhân sự/ Time to recruit

Lý do bổ sung/ Reason

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR
 
(Duyệt)
 (Approval)
 

PHÒNG NHÂN SỰ
HUMAN RESOUCES DEPARTMENT
(Xác nhận nhu cầu)
(Confirm)
 

PHỤ TRÁCH THI HÀNH
PERSON IN CHARGE
 
(Người đề xuất)
(Proposer)
 

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
PROPOSER
 
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, Full Name)

 

 

LOGO
 

TÊN CÔNG TY
Số: ……/TT/NS/08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm 200 …

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính gửi:       GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ

  • Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;

  • Căn cứ theo Quy trình tuyển dụng của Công ty;

Phòng/Ban/Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Mô tả tóm tắt công việc
Tiêu chuẩn ứng viên

Mức lương

dự kiến

Đề xuất cán bộ Phỏng vấn chuyên môn

Thời gian cần NS

Lý do bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

GIÁM ĐỐC
(Duyệt)
 

PHÒNG NHÂN SỰ
(Xác nhận nhu cầu)
 

PHỤ TRÁCH THI HÀNH
(Người đề xuất)
 

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.