LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

TỜ TRÌNH

REPORT

V/v/Rev: Cử cán bộ đi đào tạo/ Getting staff to training

Kính gửi: Giám đốc công ty

Respectfully: Director of the Company

-         Căn cứ kế hoạch đào tạo số................. ngày.............. của................................................

Pursant to the training schedule..................................................................................

-         Phòng Nhân sự đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau:

The Human Resources Department recommends that the Director approve the training of the Company's employees as follows:

1.      Nội dung khoá đào tạo/Course content:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.      Địa điểm/Place:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.      Thời gian/Time:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4.      Danh sách cán bộ được cử đi đào tạo/List of officer sent for training:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

NO

FULL NAME

DEPARTMENT

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Kinh phí/Expenses:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

Người đề nghị

PROPONENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

 

Ngày … tháng … năm ……

[Dated]

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

TRƯỞNG Phòng Nhân sự

HEAD OF HUMAN RESOUCES DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.