LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiess

 

………, ngày…tháng…năm 20……

[Dated]

TỜ TRÌNH

STATEMENT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN.......................................................................................................................

REV: ADOPTING THE CHARTER OF ORGANIZATION AND OPERATION OF THE …………………………… JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi/ Respectfully to:

-         Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting Shareholder....................................................

-         Công ty Cổ phần/ Joint Stock Company..........................................................................

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam adopted on 11/26/2014 and the documents guiding the implementation of the Enterprise Law.

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần............. đã được Hội đồng quản trị thông qua trong Phương án cổ phần hóa Công ty.................................................................................................. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần.....................................................................
xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần                    .......................................................................

Draft Charter of …… joint stock company was Board of Director through the equitization plan ……………… Company. Organizing Committee Meeting of the General Meeting of Shareholders of ………………………..… Joint Stock Company submitted to the General Meeting of Shareholders adopted the Charter on organization and operation of the Corporation.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần............................................ sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

The Charter of organization and operation of …………. Company will be issued, effective after the approval of the General Meeting of Shareholders.

Trân trọng kính trình.        

Sincerely.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;

- Lưu: VT/ Save VT;

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.