LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiess

 

………, ngày…tháng…năm 20……

[Dated]

TỜ TRÌNH

STATEMENT

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm...............................

REV: Selection of INDEPENDENT AUDITING COMPANY in ……..

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông …..

Respectfully to: General Meeting of Shareholders……

-                Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Pursuant to the Law on Enterprise no 68/2014/QH13 passed by National Assembly of Socialist Republic of VietNam adopted on 26/11/2011 and document guiding the implementation of the Enterprise Law.

-                Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần....................................................

Pursuant to Charter Orgnization and Operation ……………….Joint Stock Company.

-                Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần........................................................
kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính ……… như sau:

The Board of Directors of the General Meeting of Shareholders of …………… Corporation submits to the Shareholders' General Assembly for the selection of the independent auditing company for the fiscal year ......... as follows:

1.             Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập

Requirements for Independent Auditing Company

-                Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố;

Of the list of the independent auditing company approved by the State Securities Commission announced;

-                Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần................................. , thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

To meet the requirements of the ……………….. Corporation, to conduct audits on time, reputation and quality.

2.             Đề xuất của Ban chỉ đạo

Recommendation of the Steering Committee

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần................................................................................. kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 01 Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

To ensure convenience for the selection of audit company. Organizing Committee Meeting of Shareholders …………Corporation respectfully request the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Director and the Supervisory Board selected 01 auditing company named in the list of the company control independent accounting approved by the State Securities Commission to conduct an audit and review of financial statements of the company as prescribed by law, on the principle of ensuring quality of service and competitive prices.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully to General Meeting of Shareholders for consideration and approval. 

 

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As Above;

- Lưu: VT/ Save VT

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ON BEHALF OF. ORGANIZING COMMITTEE MEETING OF SHAREHOLDERS

TRƯỞNG BAN

CHAIRMAN

 

 

 

 

Họ tên/Full Name:………..…………

Chức vụ/ Position:……….…………..

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.