LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiess

 

………, ngày…tháng…năm 20……

[Dated]

 TỜ TRÌNH

STATEMENT

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Through production and business plans

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông lần ………….

Respectfully to: General Meeting of Shareholders ………..

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam adopted on 11/26/2014 and the documents guiding the implementation of the Enterprise Law.

-         Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần.............................................................................................

Pursuant to Charter of ……………………………………… joint stock company.

-         Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần ……Công ty cổ phần.............................................
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh.....................
như sau:

The Organizing Committee Meeting of Shareholders JSC times ...... submitted to the General Meeting of Shareholder through the production and business plan are as follows:

         

                                                                          Đơn vị: triệu đồng

                                                Unit: milion dong

STT/ No

Khoản mục/ Items

Thành tiền/ Into money

1

Tổng doanh thu/ Total revenue

 

2

Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax

 

3

Trích lập các quỹ/ Appropriation to fund

 

4

Cổ tức được chia (…% vốn góp)/ Dividends (...% equity)

 

 

Doanh thu trên được dự kiến trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh.................................................
của Công ty. Năm hoạt động của Công ty dự kiến từ ………… đến …………….

The above revenue is expected based on the business plan ……………………..of the Company. The year of operation of the Company is expected from ............ to ................

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

 

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;

- Lưu: VT/ Save VT;

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ON BEHALF OF. ORGANIZING COMMITTEE MEETING OF SHAREHOLDERS

TRƯỞNG BAN

CHAIRMAN

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.