LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiess

 

………, ngày…tháng…năm 20……

[Dated]

 TỜ TRÌNH

STATEMENT

V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

REV ADOPTED TO REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTOR, SUPERVISORY BOARD

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông ……..

Respectfully to: General Meeting of Shareholders………

-           Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Pursuant to the Law on Enterprise no 68/2014/QH13 passed by National Assembly of Socialist Republic of VietNam adopted on 26/11/2011 and document guiding the implementation of the Enterprise Law.

-           Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần      

Pursuant to Charter Orgnization and Operation ……………….Joint Stock Company.

-           Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

In order to ensure the remuneration for the Board of Directors (BOD), the Board of Supervisors (BOS), in parallel with the enhancement of responsibility, encourage the strengthening of the BOD and the management Close monitoring of the BOS in the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders.

-           Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

Organizing Board of the General Meeting of Shareholders of the Company submits to the Shareholders' General Meeting to consider the remuneration for the members of the Board of Directors and the part-time supervisory board as follows:

+    Số lượng thành viên HĐQT:  thành viên;

Number of members of the BOD: ... members;

+    Số lượng thành viên BKS:  thành viên.

Number of members of the BOS: ... members;

Chức danh/ Position

Mức thù lao hàng tháng

Monthly Remuneration

 (Đồng/người/tháng)

(Dong/person/month)

I.  Hội đồng quản trị/ BOD

 

1. Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD

 

2. Thành viên HĐQT/ Member of BOD

 

II.  Ban Kiểm soát/ BOS

 

1. Trưởng Ban Kiểm soát/ A Head of BOS

 

2. Kiểm soát viên/ Supervisors

 

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả bằng …% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty.

Remuneration of the BOD, BOS shall be paid by ...% in the monthly payment periods of the year and the remaining amount shall be settled according to the results of completing the annual production and business plan of the Company.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, thù lao (tiền lương) và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế quản lý, quy chế tiền lương của Công ty.

For members of the Managing Board, members of the Supervisory Committee to work on a full charge, the remuneration (salary) and other modes comply with current regulations and management rules and regulations on wage of the company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

 

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;

- Lưu: VT/ Save VT;

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ON BEHALF OF. ORGANIZING COMMITTEE MEETING OF SHAREHOLDERS

TRƯỞNG BAN

CHAIRMAN

 

 

Họ tên/Full name:……………………

Chức vụ/Position:………...…………..

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.