QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ BIỂU MẪU, SỔ SÁCH

REGULATIONS OF MANAGE DOCUMENT

Mã tài liệu/Code: …

Phiên bản/Version: …

Ngày ban hành/Date of issue: …

 

TRÌNH DUYỆT PHOTO BIỂU MẪU, SỔ SÁCH

APPROVAL THE PHOTO FORMS AND BOOKS

 

-         Căn cứ quy định về quản lý biểu mẫu, sổ sách,

Based on regulations on management of forms, books.

-         Phòng Hành chính đề nghị giám đốc duyệt photo biểu mẫu, sổ sách như sau:

The Administration Department requests the director to approve the photo forms and books:

 

STT

Mã số

Tên biểu mẫu/sổ

Thuộc quy trình

Định mức sử dụng/tháng

SL mua max

SL tồn kho

SL duyêt mua

No

Code

Form name/books

Process

Quota use/month

Amount purchase of max

Amount Inventory

Amount approval purchase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

                        (ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

THE HEAD OF HUMAN ADMINISTRATION

                       (ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

                   

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.