BẢNG TỰ NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ

SELF - APPRAISAL FORM

Họ và tên nhân viên:

Employee name:

 

Chức vụ:

Job-title:

 

Bộ phận:

Division:

Nơi ở hiện tại:

Current resident:

Điện thoại:

Phone number:

Trình độ học vấn:

Ecademic level:

Bằng cấp:

Degree:

Vị trí chuyên môn:

Professional positions:

Cấp quản lý trực tiếp:

Immediate supervisor:

1.      Tự đánh giá công việc/ self – appraisal:

STT

NO.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

EVALUATION CRITERIA

 

ĐIỂM

SCORE

TRỌNG SỐ

COEFFICIENT

GHI CHÚ

NOTE

PHẦN ĐÁNH GIÁ

ASSESSMENT

Yếu

Poor   

Kém

Fair 

Đạt yêu cầu

Satisfactory 

Tốt

Good  

Rất tốt

Excellent

1

Khối lượng công việc

Scope of work

 

 

 

 

 

   

 

2

Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

Sense of responsibility, discipline

 

 

 

 

 

   

 

3

Năng lực lãnh đạo, quản lý

Leadership capacity

 

 

 

 

 

   

 

4

Sự phối hợp

Combination

 

 

 

 

 

 

   

 

5

Thái độ

Attitude

 

 

 

 

 

 

   

 

6

Nghiệp vụ chuyên môn

Professional

 

 

 

 

 

   

 

7

Phẩm chất cá nhân

Personal qualities

 

 

 

 

 

   

 

Tổng cộng

Total

 

C

B

 

 

Trung bình: B = A/C               Đánh giá mức:

Results: Average score:

 

ƯU ĐIỂM:

ADVANTAGES
......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

NHƯỢC ĐIỂM

DISADVANTAGES

......................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Ngày….tháng…. năm…./ on……..

Người tự đánh giá/ Reviewer

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.