CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/BẤT THƯỜNG NĂM ….

CÔNG TY ….

Kính gửi: Công ty ….

1.     BÊN UỶ QUYỀN

Họ và tên: ........................................................................................................................

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………Do………..cấp ngày…./…../……….

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................

Số cổ phần sở hữu (tại ngày ../…/….):.............................................................................

(Bằng chữ: .......................................................................................................................

2.     BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Họ và tên: ........................................................................................................................

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………Do………..cấp ngày…./…../……….

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................................

3.     NỘI DỤNG UỶ QUYỀN

-       Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường/thường niên năm …. của Công ty …. vào ngày …/…/…..

-       Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường/thường niên nói trên với tương ứng số cổ phần mà tôi/ chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4.     THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường/thường niên năm …của Công ty ………………………… vào ngày ……………

5.     TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN UỶ QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chiệu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty …………………………

Lưu ý: Bên được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu tại giấy uỷ quyền này.

 

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

BÊN UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.