CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày …. tháng …. năm .….

VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA VỢ CHỒNG

VỀ VIỆC TÀI SẢN CHUNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO KINH DOANH

Tại .................................................. vào lúc .................................................... , chúng tôi gồm có:

Ông: .............................................................................................................................................     

Sinh ngày: ....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................. Cấp ngày:......................... Tại: .........................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................     

: ............................................................................................................................................. .

Sinh ngày: ....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ................................  Cấp ngày: ........................ Tại: .........................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ngày do Uỷ ban nhân dân .........................cấp........

Nay vì lý do ông/bà ..................................... muốn góp vốn kinh doanh vào Công ty ................

Chúng tôi thỏa thuận đem tài sản chung là ............... để góp vốn kinh doanh vào Công ty do ông/bà ..............sẽ là người thực hiện việc kinh doanh đối với tài sản chung này.

Chúng tôi xin cam kết việc đưa tài sản chung như trên vào kinh doanh được thực hiên dựa trên tinh thần, ý chí tự nguyện, bình đẳng của vợ chồng và đúng theo quy định của pháp luật . Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA VỢ

( Ký và ghi rõ họ tên)

CHỮ KÝ CỦA CHỒNG

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.