CÔNG TY …………………….

……………………COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

 

XÁC NHẬN THU NHẬP HÀNG THÁNG

CERTIFICATE OF MONTHLY INCOME

Tên công ty            :...................................................................................................................

Name company     :...................................................................................................................

Địa chỉ                    :..................................................................................................................

Address                   : .................................................................................................................

Mã số thuế              :..................................................................................................................

Tax code                 :..................................................................................................................

Xác nhận Ông/Bà  :...................................................................................................................

Hereby certificate that Mr/Ms:..................................................................................................

Chức vụ                  :..................................................................................................................

Current position    : ..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ......................................................................................... 

ID card/Passport    :....................................................................................................................

Cấp ngày: .................................................................  Nơi cấp:.................................................

Issue:.......................................................................... by:..........................................................

Thu nhập hàng tháng:..................................... VNĐ (bao gồm lương và các khoản phụ cấp)

Monthly income:............................................ VNĐ (including salary and allowances)

Ghi bằng chữ: ............................................................................................................................

In words:....................................................................................................................................

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm

Dated……………………………..

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, write your name, sealed)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.