Mẫu số: 167 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

(Lần..........................)

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: ........................................ ................................................................................................................................................

Căn cứ(1) ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

Cơ quan.................................. .............................................................................................................................................

đã có Yêu cầu định giá tài sản số: ......................... ngày ...........  tháng ............. năm ....................  do Hội đồng định giá tài sản................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................... tiến hành.

Nay xét thấy(2) ...............................................................................................................................................................

.......................................................................... .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Căn cứ các điều 36, 39, 40, 101, 216 và 218 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét cần thiết cho việc điều tra, Cơ quan .................. ..................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

đề nghị Hội đồng định giá tài sản(3) ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

tiến hành định giá lại tài sản sau:

1. Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá(4):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(1) Vụ/việc đang điều tra cần định giá lại tài sản;    

(2) Nghi ngờ về kết quả định giá hoặc có mâu thuẫn giữa các kết luận định giá về giá của tài sản cần định giá;

(3) Yêu cầu định giá lại tài sản do Hội đồng định giá cấp trên trực tiếp thực hiện;

(4) Ghi rõ thông tin, đặc điểm các loại tài sản cần định giá và nơi bảo quản các tài sản này.

2. Tên tài liệu có liên quan (nếu có):

............................. ..................................................................................................................................................................................

....................................... ........................................................................................................................................................................

......................................... ......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. Nội dung yêu cầu định giá tài sản:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. Thời hạn định giá lại tài sản từ ngày.............. tháng.............. năm..................................................................... đến ngày.............. tháng.............. năm...................  Hội đồng định giá lại tài sản phải gửi Kết luận định giá tài sản cho cơ quan yêu cầu định giá lại tài sản.

Kèm theo Yêu cầu định giá lại tài sản này gồm: ...................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Yêu cầu định giá lại tài sản này được gửi đến Hội đồng định giá tài sản ............................

...............................................................................................................................................................................................................

Người định giá tài sản có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 69 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát.............................................  

- .........................................................................

- .........................................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

..............................................................................................................

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.