Mẫu số: 166 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (1)

 

Tôi: ........................ ...............................................................................................................................................................

Chức vụ: ............................................................................................................................................................................. ........................

Căn cứ(2).............. ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ các điều 36, 39, 40, 69, 215, 216 và 217 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét cần thiết cho việc điều tra, Cơ quan................................................ .........................................................

...............................................................................................................................................................................................................

đề nghị Hội đồng định giá tài sản ..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

tiến hành định giá tài sản sau:

1. Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá(3):

................................................ ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. Tên tài liệu có liên quan (nếu có):

................................................ ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

................................................ ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(1) Điều tra viên, Kiểm sát viên có thể tham dự phiên họp định giá tài sản nhưng phải báo trước cho Hội đồng định giá tài sản biết (khoản 1 Điều 217 BLTTHS);

(2) Vụ/việc đang điều tra cần định giá tài sản;         

(3) Ghi rõ thông tin, đặc điểm các loại tài sản cần định giá và nơi bảo quản các tài sản này.

3. Nội dung yêu cầu định giá tài sản:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. Thời hạn định giá tài sản từ ngày.......... tháng........ năm ............ đến ngày......... tháng......... năm     

Hội đồng định giá tài sản phải gửi Kết luận định giá tài sản cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản. 

Kèm theo Yêu cầu định giá tài sản này gồm: .................. ........................................................................

................................................ ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Yêu cầu định giá tài sản này được gửi đến Hội đồng định giá tài sản....................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Người định giá tài sản có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 69 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS..................................................

- ............................................................

- ............................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

............................................................................................................

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.