Lo go Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/20.../QĐ-..

……, ngày….   tháng…  năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: ………………………………….. (1)

–––––––

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

-            Căn cứ………………………….;

-            Căn cứ Điều lệ ………………..;

-            Căn cứ………………………;

-            Theo đề nghị của ………………,(2)

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.                                                                                                                                          (3)

Điều 2.       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày………. và thay thế .................... (4), được áp dụng thống nhất trong Công ty…... Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định này do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 3.       Các Ông (Bà) thành viên Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-    Như Điều… (để thực hiện);

-     ………………

-     ………………

-     Lưu VP, ….

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1)   Ghi trích yếu của Quyết định;

(2)   Cơ sở để ra Quyết định ( Văn bản pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; văn bản của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và của TGĐ);

(3)   Ghi nội dung của Quyết định; nếu nhiều nội dung thì có thể phân thành 2-3 Điều;

(4)   Nếu không thay thế văn bản nào thì bỏ cụm từ “và thay thế…”.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.