BẢNG KIỂM SOÁT (1)

Biên soạn

Chữ ký

Kiểm soát

Chữ ký

 

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

……/……/20..

Đơn vị liên quan

Chữ ký

Đơn vị liên quan

Chữ ký

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

……/……/20..

Phê duyệt

Chữ ký

<Họ và tên>

Tổng Giám đốc

 

 

 

……/……/20..

<Họ và tên>

Chủ tịch HĐQT

 

 

……/……/20..

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ………(2)

 

Điều 1.        Sửa đổi, bổ sung một số điều của……(2)như sau:

1.     Sửa đổi điều…Khoản…Mục…của….như sau: (3)

2.     Sửa đổi điều…Khoản…Mục…của….như sau:

3.     ………….

4.     .…………

Điều 2.        Hiệu lực của văn bản

1.        ……..(4) này có hiệu lực kể từ ngày ….../..…./..…. và thay thế….(5)

2.        Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ ………(4) này do ……….(6) quyết định.

Điều 3.        Tổ chức thực hiện

1.         ……(7) có trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện …………(4) này.

2.         Các Ông (Bà) thành viên Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành …………(4)  này./.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-     

-     

CẤP BAN HÀNH (6)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1)   Phần kiểm soát văn bản, ghi rõ người và đơn vị soạn thảo các đơn vị góp ý và phê duyệt của người có thẩm quyền.

(2)   Tên của văn bản được sửa đổi;

(3)   Nội dung điều khoản sửa đổi;

(4)   Tên văn bản; 

(5)   Hiệu lực thi hành và thay thế văn bản khác hay không;

(6)   Cấp có thẩm quyền ban hành (Tổng giám đốc, HĐQT…)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.