BẢNG KIỂM SOÁT (1)

Biên soạn

Chữ ký

Kiểm soát

Chữ ký

 

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

……/……/20..

Đơn vị liên quan

Chữ ký

Đơn vị liên quan

Chữ ký

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

……/……/20..

<Tên trưởng Đơn vị>

<Chức danh>

 

 

 

……/……/20..

Phê duyệt

Chữ ký

<Họ và tên>

Tổng Giám đốc

 

 

 

……/……/20..

<Họ và tên>

Chủ tịch HĐQT

 

 

……/……/20..

 

QUY CHẾ

………………………………………….(2)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.        Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng (3)

1.     Quy chế này quy định về…..

2.     Quy chế này được áp dụng đối với …..

Điều 2.        Giải thích từ ngữ (4)

1.      

2.      

Điều 3.        Văn bản liên quan

1.       Văn bản bên ngoài:

STT

Tên văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

1

 

 

 

2

 

 

 

2.       Văn bản nội bộ:

STT

Tên văn bản

Số hiệu văn bản

Mã văn bản

Ngày ban hành

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Điều 4.        ……    (5)

1.         …………………………………………………………………………………………….

2.        …………………………………………………………………………………………….

CHƯƠNG II

...................................................................

Mục 1. ............

 

Điều 5.         

1.        …………………………………………………………………………………………….

2.       …………………………………………………………………………………………….

 

a)        …………………………………………………………………………………………

b)       ………………………………………………………………………………………

 

Mục 2. ............

 

Điều 6.         

1.        

2.        

 

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7.        Hiệu lực của văn bản

1.        Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày …./…./…. và thay thế….(6)

2.        Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ Quy chế này do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 8.        Tổ chức thực hiện

1.         Tổng Giám đốc có trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2.         Các Ông (Bà) thành viên Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

 

 

Nơi nhận:

-     

-     

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1)   Phần kiểm soát văn bản, ghi rõ người và đơn vị soạn thảo các đơn vị góp ý và phê duyệt của người có thẩm quyền.

(2)   Tên của Quy chế;

(3)   Tóm tắt nội dung và phạm vi Quy chế;

(4)   Giải thích các từ ngữ chuyên ngành hoặc cần được hiểu một cách riêng biệt được dùng trong quy chế; 

(5)   Nội dung của Quy chế;

(6)   Hiệu lực thi hành và thay thế văn bản khác hay không.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.