CÔNG TY CỔ PHẦN

…………………………………….
............... JOINT STOCK COMPANY

Số: …………/ No: …………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

 

………………, ngày … tháng … năm …….

……………….., date ….. month …. year…....
 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………..

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

………………… JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Giảm vốn điều lệ)

(Re: Decrease to charter capital)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………… cấp ngày ….. tháng ……. năm ……….;

Certificate of Business Registration no …………….. to the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment granted dated ... .. (month), (year);

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ……………. (“Điều lệ Công ty”) ngày....tháng....năm …...;

Certificate of the ……….. JOINT STOCK COMPANY’s charter (“Company’s charter”) dated ... .. (month), (year);

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày ……… tháng …… năm….

Certificate of minutes of General Meeting of Shareholders dated ... .. (month), (year);

 

QUYẾT ĐỊNH

RESOLVES

ĐIỀU 1/ ARTICLE 1:

- Giảm vốn điều lệ:              từ ………………… xuống ………………..;

Decrease to charter capital:          from ………………… to ………………………;

- Trường hợp giảm vốn: ..........................................................................................................

Decrease to charter capital  in the following cases: ..............................................................

(Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Công ty mua lại cổ phần đã phát hành/ Không được các các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn).

(According to a decision of the General Meeting of Shareholders/ The company repurchases issued shares/ Charter capital is not contributed fully and punctually by members).

 

ĐIỀU 2/ ARTICLE 2:

Sửa đổi điều ………Điều lệ Công ty như sau:

To amend article ……… of Company’s Charter:

- Vốn điều lệ mới của công ty: ……. đồng;

New Charter capital of Company: ……….VND;

- Số vốn này được chia thành ……….cổ phần phổ thông;

This capital is divided into ……….. ordinary shares;

- Mệnh giá mỗi cổ phần : …… đồng.

Face value of share: ……………….VND.

 

ĐIỀU 3/ ARTICLE 3:

Ông/ Bà …………………………. có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Mr./ Ms. …………………………… is responsible for carrying out procedures for registration of changes in charter capital in accordance with the law.

 

ĐIỀU 4/ ARTICLE 4:

Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

The company’s legal representative, Shareholder responsible for the implementation of this decision.

 

ĐIỀU 5/ ARTICLE 5:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This decision takes effect from the date of signing.

 

Nơi nhận/ Recipients:

-          Như Điều 4/ As in article 4;

-          Lưu/ Save.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BE HALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên/ Signature, seal and full name)

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.