CÔNG TY ………………………

Số:……../…………….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CÔNG TY ……………..............

(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ………………………

-                 Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp 2014;

-                 Căn cứ Điều lệ Công ty ..................................................  (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

-                 Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty;

-                 Xét trình độ khả năng của Ông/Bà ......................................................

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc của Công ty với nội dung sau:

Bổ nhiệm Ông/Bà ............................................. , CMND số ................................................   cấp tại ........................................................................... thường trú .................................................   làm Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện pháp luật, phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU 2: Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty:

Giám đốc/Tổng giám đốc có nghĩa vụ báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-       (1)…….

-       Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Ký và đóng dấu)

 

 

__________________________________

Họ tên: …………………………………..

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN:

(1)   Bộ phận thi hành nghị quyết, bộ phận lưu trữ

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.