CÔNG TY CỔ PHẦN

...............................

NAME OF COMPANY

...............................

Số/No…/…./QĐ

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng …… năm……

Ho Chi Minh City, dates....month........year.......

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN
SUBSCRIPTION SLIP PURCHASED SHARES

Kính gửi:[…]

Adtention to: […]

I         THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHẦN CHÀO BÁN

INFORMATION ON SHARES OFFERED FOR SALE

1. Loại cổ phần chào bán:                  

Type of shares: […]

2. Số lượng cổ phần chào bán :

The number of shares: […]

3. Mệnh giá:[…]                                              

Value: […]

II      PHẦN DO BÊN THAM GIA GHI

THE PART RECORDED BY THE PARTICIPANT

Tên cá nhân/tổ chức :[…]

The name’s person/company: [...]

Số CMND (Số Giấy chứng nhận ĐKKD): […] do […] cấp ngày :[…]

Identity card ( Certificate of Business registration): issued in ….by

Người đại diện:[…]

Representative: [...]

Địa chỉ hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (địa chỉ trụ sở nếu là tổ chức) :[…]

Permanent residence address (Head office address of the Representative Office):[...]

Điện thoại:[…] Số fax :[…]

Telephone :[…] fax:[…]

Cổ phần đăng ký mua:

Shares Registered :

Sau khi nghiên cứu thông tin (tài liệu) về […] và các quy định liên quan, tôi đồng ý mua cổ phần của […] với nội dung sau:

I agree to purchase share of […]with the following content: 

1. Tổng số lượng cổ phần đặt mua: […]

The total number of shares order:[...]

2. Mức giá đặt mua […]đồng/cổ phần

Cost: […]

Mức giá đặt mua một cổ phần bằng chữ: […]            

Cost( in word): […]              

Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của […] và kết quả do [...]. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.
We are committed to strictly enforce the provisions of [...] and the results of [..]. If in violation, we will be completely responsible before the law

 

CÁ NHÂN (TỔ CHỨC) ĐĂNG KÝ:

INDIVIDUAL (ORGANIZATION) REGISTRATION

[Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức]

[Signature and full name, stamp if organization

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.