LOGO CÔNG TY

(tên đơn vị)

Số: ……./TT-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o------------ 

……………., ngày ……tháng …… năm ……

Kính gửi: ……………………………………………………….
 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ

 Thay thế       Bổ sung

 Mở rộng hoạt động

Phòng ban/ bộ phận cần tuyển (1)

Chức danh cần tuyển (2)

Số lượng tuyển (3)

Vd:   1-Phòng QHQT

        2-Phòng kinh doanh

Cán bộ Quan hệ quốc tế

Phó phòng

3

1

Dự kiến thời gian thử việc(4)

Lương thử việc(5)

Lương chính thức(6)

Từ ngày   :  ………………..

Đến ngày :  ………………..

 

 

Tiêu chuẩn tuyển dụng(7)

Độ tuổi    :   ……………………..………   Giới tính:                     Nam            Nữ

Trình độ :      Cao học       Đại học        Cao đẳng              Trung cấp    PT trung học

Anh ngữ  :    Giao tiếp                             Chuyên ngành      Biên/ phiên dịch

Tin học    :    Văn phòng                          Chuyên ngành                       

Chuyên môn    : …………………………..  Kinh nghiệm: ……………………………………........

Yêu cầu khác   : ………………………………………………………………………………………..

Tóm tắt công việc của chức danh cần tuyển(8)

……………………………………………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………………………............................

Làm việc tại     :   …………………………………………………………………………………….

Giờ làm việc    :    Giờ hành chính                  Theo ca                            Giờ thỏa thuận

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.