CÔNG TY …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………..,ngày …. tháng ….. năm 20…

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY ……………..

Kính gửi: Qúy Cổ đông

I.              Tên công ty

CÔNG TY ..........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Mã số Doanh nghiệp: ..........................................................................................................

II.           Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị (sau đây gọi là “HĐQT”) Công ty ............................  (sau đây gọi là “Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án .........................................................

.............................................................................................................................................

HĐQT xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Qúy cổ đông biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây (chi tiết theo các Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

III.        Cổ đông

1.        Cổ đông là cá nhân

-       Họ và tên: ...........................................................................................................................

-       Quốc tịch:............................................................................................................................

-       Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................

-       CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ....................................................................................

-       Số lượng cổ phần sở hữu: ...................................................................................................

-       Số lượng phiếu biểu quyết: .................................................................................................

2.        Cổ đông là tổ chức

-       Tên Doanh nghiệp: .............................................................................................................

-       Mã số doanh nghiệp: ..........................................................................................................

-       Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

-       Họ và tên người được ủy quyền: ........................................................................................

-       Quốc tịch: ...........................................................................................................................

-       Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................

-       CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ....................................................................................

-       Số lượng cổ phần sở hữu: ...................................................................................................

-       Số lượng phiếu biểu quyết: .................................................................................................

IV.        Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

1.        Vấn đề 1:

Biểu quyết

      Tán thành

      Không tán thành

       Không có ý kiến

2.        Vấn đề 2:

Biểu quyết

      Tán thành

      Không tán thành

       Không có ý kiến

3.        Vấn đề 3:

Biểu quyết

      Tán thành

      Không tán thành

       Không có ý kiến

4.        Vấn đề 4:

Biểu quyết

      Tán thành

      Không tán thành

       Không có ý kiến

5.        Vấn đề 5:

Biểu quyết

      Tán thành

      Không tán thành

       Không có ý kiến

Cách thức biểu quyết:

-       Chỉ được đánh dấu (X) vào một trong ba ô;

-       Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);(iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;(iv) gửi về  địa chỉ được ghi trong phiếu này sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

-       Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V.           Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu tới địa chỉ ……. trước ngày …..

Qúy cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về địa chỉ nói trên đúng theo thời hạn đã quy định. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY ………………..

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đống dấu nếu cổ đông là tổ chức)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.