CÔNG TY …………..

PHÒNG …………….

------------------

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

…………., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

PHIẾU THỎA THUẬN LÀM THÊM GIỜ

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ và tên                 : ...........................................................................................................................

Sinh ngày                 : ...........................................................................................................................

Thường trú               : ...........................................................................................................................

CMND số                : …………………  cấp ngày: ……………  tại: CA. …………………

Vị trí công việc        : ...........................................................................................................................

 

Bằng văn bản này, tôi đồng ý làm thêm giờ cụ thể như sau:

-          Thời gian làm thêm: Kể từ ngày ..... tháng .... năm ….. đến  ngày ..... tháng .... năm …..

-          Số giờ làm thêm đăng ký trong ngày: …… giờ

-          Nội dung công việc: ....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Tôi đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với những điều khoản quyền lợi khi làm thêm giờ do công ty quy định.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

QUẢN LÝ

TRƯỞNG PHÒNG

NHÂN SỰ

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.