TÊN CÔNG TY___________

Số………………..

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY..........................................

 

Họ tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức :.........................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:........................ Ngày cấp:.... /.... /....... .Nơi cấp:.....................................................................................

Số điện thoại:............................ Fax:................................... Email:...................................................................................................

Mã số cổ đông:..................................................................................................................................................................................

1.    Số cổ phần sở hữu:.................................................................................. cổ phần.

Bằng chữ:..........................................................................................................................................................................................

2.    Số cổ phần được ủy quyền:.................................................................... cổ phần.

Bằng chữ:..........................................................................................................................................................................................

3.    Tổng số cổ phần đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên:.................. cổ phần.

 Bằng chữ:.........................................................................................................................................................................................

Tôi  xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm............ được tổ chức bởi Công ty......................... vào ngày........
..tại Trụ sở Công ty...............theo thông báo số............................................................ ngày..............tháng...........năm...............

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

…………….., ngày……tháng…..năm......

 

Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận  và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.