PHỤ LỤC 14 - GIẤY ĐỀ NGHỊ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH - Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

 

Tên doanh nghiệp, HTX:.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.............. /.............

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải............

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã: .................................................................................................

2. Địa chỉ:.........................................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):....................................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:........... do …(tên cơ quan cấp).... cấp ngày........./...../...........

5. Đăng ký..........(1)..................tuyến: ...........................................................................................

Mã số tuyến:....................................................................................................................................

Nơi đi:..................................Nơi đến: (2) ......................................................................................

Bến đi:................................ Bến đến: .............................................................................................

Cự ly vận chuyển:.................km

Hành trình chạy xe: .......................................................................................................................

6. Công văn chấp thuận khai thác số:.........../..... do...... (ghi tên cơ quan cấp) …..cấp ngày.../...../.....(3)

 

Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi một trong các nội dung sau: đăng ký khai thác/ tăng (giảm) tần suất chạy xe/ngừng hoạt động tuyến.

(2) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã (nơi đặt bến xe, nếu là tuyến nội tỉnh).

(3) Chỉ áp dụng với việc đăng ký tăng tần suất chạy xe.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.