PHỤ LỤC 17 - LỆNH VẬN CHUYỂN

DÙNG CHO XE Ô TÔ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN ĐƠN VỊ:……...

Điện thoại:………

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

…………, ngày...... tháng......năm.....

     

 

LỆNH VẬN CHUYỂN

Dùng cho xe ô tô vận chuyển hành khách tuyến cố định

Có giá trị từ ngày ………………… đến ngày.............................................................................

Cấp cho

Lái xe 1:……… ……..………….. hạng GPLX:……

Lái xe 2:………………… ……hạng GPLX:…………….

            Nhân viên phục vụ trên xe:…………….

Biển số đăng ký:…….…….. Số ghế (gường nằm):…….. Loại xe:

Bến đi, bến đến:……… ……Mã số tuyến:

Hành trình tuyến:…………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Cán bộ kiểm tra
kiểm tra xe

Lượt xe thực hiện

Bến xe đi, đến

Giờ xe chạy

Số khách

Bến xe
(Ký tên và đóng dấu)

Lượt đi

Bến xe đi:………………

xuất bến
……. giờ ngày……..

 

 

Bến xe nơi đến: ………..

đến bến
……. giờ ngày………

 

 

Lượt về

Bến xe đi:……………..

xuất bến
…. giờ ngày…….

 

 

Bến xe nơi đến: ………

đến bến
……. giờ ngày………

 

 

LÁI XE 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

LÁI XE 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:

- Bến xe ghi vào ô ngày giờ đi đến, đóng dấu.

- Trên một tờ Lệnh vận chuyển chỉ được phép bố trí tối đa 4 lượt đi và 4 lượt về.

- Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị kinh doanh vận tải bổ sung các nội dung khác để phục vụ công tác quản lý điều hành của đơn vị.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.