PHỤ LỤC 19

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN DOANH NGHIỆP, HTX:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.............. /.................

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

ĐĂNG KÝ BIỂU TRƯNG (LOGO)
CỦA XE TAXI, MÀU SƠN CỦA XE BUÝT

  Kính gửi: Sở GTVT......................................................................................................

1. Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã..............................................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):...........................................................................................................

3. Trụ sở:..................................................................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax):.............................................................................................................................

5. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do.....................................................................................cấp ngày......... tháng......... năm.....................................................................................................................

(Tên doanh nghiệp/HTX)....đăng ký màu sơn xe buýt thuộc đơn vị với đặc trưng như sau:

.................................................................................................................................................................
(Tên doanh nghiệp/HTX)
....đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi như sau:...........................................

XÁC NHẬN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày..... tháng...... năm......

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, HTX


(Ký tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.